(magyar)   English   Deutsch   Támogatóink
 
Kezdőlap » Alapszabály - Az Elnökség
Alapszabály - Az Elnökség
 
5.1. Az Elnökség a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ügyintéző, irányító és igazgató testülete.
 
Az Elnökség összetétele:
 
5.1.1. MMSZ elnöke
5.1.2. MMSZ alelnöke
5.1.3. Tiszteletbeli elnök
5.1.4. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége megbízottja
5.1.5. Lelki vezető
5.1.6. Ifjúsági vezető
5.1.7.-5.1.13. A hét regionális szervezet vezetője
5.1.14.-5.1.16. A három szakszolgálat vezetője
 
A tiszteletbeli elnök szavazati joggal nem rendelkezik.
 
5.2. A tisztségek betöltése
 
5.2.1. Az elnököt és az alelnököt az Országos Küldöttgyűlés választja titkos szavazással. Az elnök a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének tagja.
 
5.2.2. Az országos lelki vezetőt az Elnökség jelöli, és az Országos Küldöttgyűlés választja meg titkos szavazással.
 
5.2.3. Az ifjúsági vezetőt az Elnökség jelöli, és az Országos Küldöttgyűlés választja titkos szavazással.
 
5.2.4. A regionális szervezetek vezetőit az Elnökség javaslatára az egyes regionális szervezetek küldöttgyűlése választja meg.
 
5.2.5. A szakszolgálatok vezetőit az Ügyvezetőség javasolja és az Országos Küldöttgyűlés választja meg titkos szavazással.
 
Az Elnökség tagjai az Elnökségen belül csak egy tisztséget viselhetnek.
 
5.3 A tisztség időtartama
 
5.3.1. Az 5.2. pont szerinti választások négy évre szólnak, ez után a tisztségviselők újra választhatók. Esetleges pótválasztások csak a folyó választási időszakra szólnak.
 
5.3.2. Az egyéb esetekre vonatkozó kinevezések csak a tisztség végleges betöltéséig érvényesek.
 
5.3.3. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
 
5.4. Ügyrend
 
5.4.1. Az üléseket szükség szerint - de évente legalább egyszer - vagy az Elnökségi tagok legalább egyharmadának írásbeli kívánságára, a tervezett napirend meghívóban történő közlésével, az elnök vagy az alelnök hívja össze és vezeti le. Az ülés összehívásának határideje négy hét, ez azonban fontos okból megfelelően lerövidíthető.
 
5.4.2. Az Elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen a szavazati joggal rendelkező tagoknak több mint a fele jelen van.
 
5.4.3. A határozatokat egyszerű szótöbbséggel hozzák. Az írásban leadott szavazatok is figyelembe vehetők.
 
5.4.4. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
 
5.4.5. Az Elnökségi ülésekről jegyzőkönyv készül.
 
5.4.6. Az Elnökség ülésein az Elnökség tagjain kívül - tanácskozási joggal - az egyes napirendi pontokhoz az Elnökség által meghívott személyek is részt vehetnek.
 
5.4.7. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az Elnökség egyszerű szótöbbséggel - meghozott határozatával a napirenden szereplő egyes ügyekben zárt ülés tartását rendelheti el.
 
5.4.8. Az Elnökség - sorszámmal ellátott - döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát „Elnökségi Határozatok Könyve” – ben kell rögzíteni, és 15 napon belül a régióközpontoknak el kell küldeni.
 
5.5. Hatáskör
Az Elnökség hatáskörébe tartozik minden ügy, amennyiben az Alapszabály másképp nem rendelkezik.
 
 
Az MMSz szervezeti felépítése Az Ügyvezetõség

Napi evangélium Vasárnapi prédikáció Segíteni szeretnék! Hírek Hitel-S Program Hálózat a közösségért Pályázatok Hírlevél Online adományozás Betegszállítás Sajtószoba
Közlemények
Lapszemle
KiadványainkFőszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20005320 | Adószám: 19025702-2-43