(magyar)   English   Deutsch   Támogatóink
 
Kezdőlap » Elérhetőségeink » Hajléktalanok Átmeneti Szállása - Miskolc
Hajléktalanok Átmeneti Szállása - Miskolc
 Magyar Máltai Szeretetszolgálat
GONDVISELÉS HÁZA – MISKOLC

 

 

Intézmény elnevezése: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza – Miskolc
 Miskolc, Árpád u. 126.


 Az integrált intézmény egységei:
- Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása
- Utcai Szociális Munka
- Népkonyha
- Támogató szolgálat


I. Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása
1. A szolgáltatás célja, feladata
Célja: Az otthontalanná vált, munkával, jövedelemmel rendelkező hajléktalan emberek individuális rehabilitációja és a társadalmi reintegrációja.
Feladata: hogy a személyes gondoskodást igénylő hajléktalanok részére biztosítson életvitelszerű lakhatási lehetőséget és felkészítse, segítse a hajléktalan személyeket az önálló életvitel folytatására.
 

2. Ellátottak létszáma:
Az intézmény 50 fő férfi hajléktalant lát el.
A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja ,akik – elsősorban Miskolcról és környékéről, ország más területéről, de az EU állampolgár számára is - az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségivel képesek az önellátásra.
Az intézményben folyamatosan biztosított a fűtés, világítás, melegvízzel való ellátás, valamint lehetővé teszi a hajléktalan számára az éjszakai pihenést, a személyi tisztálkodást, az ételmelegítést és étkezést, a közösségi együttlétet és a betegek elkülönítésének lehetőségét, erre a célra kialakított helyiségekben.

3. Intézmény jogviszony
Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásra legfeljebb egy évig kerülhet sor.
A határidő elteltét megelőzően egy hónappal az intézmény vezetője megvizsgálja, hogy az ellátást igénybe vevő családi környezetébe visszahelyezhető-e, illetve ellátása személyes gondoskodás útján biztosítható-e.
Ha az ellátást igénybe vevő családi környezetébe nem helyezhető vissza, az intézmény vezetője az ellátás időtartamát további egy évvel meghosszabbíthatja.

4. Az ellátás igénybevételének módja:
A jelentkezővel legelőször is a szociális munkatárs elbeszélget, melyből megállapítható, hogy a kliensnek milyen segítségnyújtási formára van szüksége.

A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásán való elhelyezés iránti igényét írásban (a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1.sz. melléklete szerint) az MMSZ Gondviselés Háza- Miskolc 3535 Miskolc, Árpád út 126. szám alatt munkanapokon 08 – 16 óráig nyújthatja be.

5. Térítési díj:

Az intézmény az ellátottaktól a szolgáltatásokért térítési díjat szed: az 1993. évi III. tv 114-119§-a, a 29/1993 (II.17.) Korm.rendelet, valamint a fenntartó döntése, határozata szabályozza.

Újonnan bekerült lakók részére az első 30 nap ingyenes. A havi térítési díj összegét a mindenkori önköltség összege határozza meg, s annak 50 %-át nem haladhatja meg. Az összeg évente változik.
A térítési díjat a jövedelem arányában fizetik az ellátottak, melynek összege hozzávetőlegesen a jövedelmük 30 %-a. A személyi térítési díj nem lehet magasabb a megállapított 1 főre jutó havi intézményi térítési díjtól.

II. Utcai Gondozó Szolgálat
1. Célja:
Az utcai szociális munka célja Miskolc város közterületén az ellátatlan, de az intézményes gondozással szemben bizalmatlan, utcán, közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyiségben életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából.
A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Ellátási Szerződésben foglaltak teljesítése. Az 1993. évi III. törvény szerinti besorolás alapján személyes gondoskodás keretébe tartozó speciális alapellátást nyújtó intézmény.

2. Feladata:
Az érintettek, rászorulók felkutatása, szociális és mentális segítése a szociális munka eszközrendszerével. Az utcán, közterületen élő hajléktalan személyek krízishelyzetének oldása, az ellátási igények integrálása a Miskolc városában működő személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátórendszerbe.

3. Szolgáltatások:
 Azonnali segítségnyújtás az első találkozás alkalmával, krízishelyzet feloldása, kapcsolatfelvétel a sürgősségi beavatkozásra alkalmas intézményekkel.
 Ártalomcsökkentés az alapvető fizikai és mentális szükségletek kielégítésével, az ellátórendszer bevonásával.
 Alapszükségleteket kielégítő rendszeres segítségnyújtás biztosítása (célzott étkeztetés, ruhaosztás) Az ellátórendszerbe való bejutás segítése. A rendszeres segítségnyújtás a konkrét, személyes igényfelmérés után a kliensekkel történő időpont egyeztetés révén valósul meg. A egy időben nagyobb létszámú ellátottat érintő segítési formák rendszeressége előre meghatározott, és a kliensek felé jelzett időpontok kihirdetésével történik.
 Az ellátórendszerből kimaradók folyamatos egyéni segítése, adományba kapott szükségleti cikkek eljuttatása a rászorulókhoz.
 Rendszeres szociális információnyújtás, keretén belül a szolgálat dolgozói tájékoztatják a klienseket az őket érintő jogszabályi változásokról, ellátási programokról, munkalehetőségekről az ügyfélfogadás időtartama alatt a szolgálat irodájában, illetve a terepen történő személyes megkeresések alkalmával.
 Igény esetén csoportfoglalkozások szervezése az utcai munkások aktív részvételével.
 Az intézmény szolgáltatásai térítésmentesen vehetők igénybe.
 

4. Az ellátás igénybevételének módja
Az utcai gondozószolgálat által nyújtott ellátások igénybe vétele a kliens személyes önkéntes kérelmére történik. A kapcsolattartás minden esetben személyesen történik közös megállapodás alapján az intézményben, vagy a kliens tartózkodási helyén. A kapcsolattartás módját, formáját és rendszerességét minden esetben személyre szabottan, az ellátottal egyeztetve, a vele kötött kompromisszumos megállapodás határozza meg.
A terepen végzett felderítő munka során a hajléktalan személyek tájékoztatást kapnak az általuk igényelhető szolgáltatásokról. Saját döntésük és a szociális munkás véleménye alapján született kompromisszumos szóbeli megállapodás után kapják meg a megfelelő ellátást.

III. Népkonyha

1. Az intézmény célja, feladata, ellátottak köre, létszáma

Célja: A népkonyha alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással legalább napi egyszeri egy tál meleg ételt biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik más étkeztetési formát nem vesznek igénybe.
Továbbá az itt étkezők segítése, életkörülményeinek javítása.
Feladata: Szociálisan rászorult emberek étkeztetése, megfelelő kalória- és tápanyagtartalmú ételek biztosításával, valamint segítésük a szociális munka eszközrendszerével.
Ellátottak köre:
A Népkonyha elsősorban Miskolc város közigazgatási területén élő, jövedelem nélküli személyek, munkanélküliek, szociális segélyből élők, kis jövedelmű, nyugdíjas, egyedülálló személyek, hajléktalanok részére nyújt alkalmi étkeztetést.

Ellátottak létszáma:
150 fő
 

2. Népkonyha szolgáltatásai:

Étkeztetés: Az étkezés lebonyolítása az intézmény akadálymentesen megközelíthető étkező helyiségében és az ahhoz tartozó konyhában történik.
Az ételek helyben fogyasztására a Népkonyha biztosítja a szolgáltatást igénybe vevők számának megfelelően
a) kézmosási lehetőséget, nemenként elkülönített illemhelyet,
b) evőeszközöket és étkészletet.

A higiénia érdekében megköveteli az alapos kézmosást, melyhez hideg-meleg víz, folyékony fertőtlenítős szappan és papírtörülköző biztosított.
Az étkezés önkiszolgáló módon történik. Az ebéd csak helyben fogyasztható el. Az étel hazavitele tilos.
A kultúrált étkeztetés érdekében ittas embereket nem szolgálunk ki. Dohányzás sem az épületben, sem az udvaron nem engedélyezett.

Szociális munka: a Népkonyha szociális munkatársa külön helyiségben mindennap fogadja ellátottait, segítve őket a hivatalokkal történő levelezésben; elveszett iratuk pótlásában; telefon-ügyintézésben; munkahelykeresésben, mely a társadalmi reintegráció elmaradhatatlan eszköze.

Pszichológiai, lelki tanácsadás megfelelő végzettséggel (nem pszichológus), mivel diagnosztikai tevékenységet, ill. a már diagnosztizált betegségek gyógyítását nem végezzük.
Az életmód tanácsadás során a segítő szakembernek jelezhetik a megjelentek különböző egyéni problémájukat, krízishelyzetüket, melyet szakembereink a megfelelő módon próbálnak orvosolni.
A Pszichológiai, lelki tanácsadást hetente 3 alkalommal 3 órában biztosítunk a népkonyhán étkező ellátottaink számára.

Jogi tanácsadást hetente két alkalommal biztosítunk, melyen jogász szakember nyújt felvilágosítást, valamint ad segítséget a különböző természetű jogi kérdésekre, helyzetekre. A jogász a kliensekkel együtt a bíróságon, illetve más hivatali helyeken történő megjelenésben is támogató szerepet vállal.
A tanácsadások helyszínéül szolgáló irodákban a négyszemközti és kiscsoportos tanácsadásra is lehetőség nyílik a szakemberek bevonásával.

Térítési díj:
Az étkezés ingyenesen vehető igénybe.

2. Az ellátás igénybevételének módja, feltételei:

Az ellátás igénybevétele önkéntes és szóban történik. Feltétele személyi azonosító okirat, érvényes tüdőszűrő eredményének felmutatása, rászorultság igazolása. Az intézmény az ellátottakról nyilvántartást vezet a 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 4. sz. melléklete alapján.

További feltételek:
- Házirend maradéktalan betartása
- együttműködés a szociális munkatársakkal
- közösségben való kulturált magatartás szabályainak betartása.

 
IV. Támogató Szolgálat

2005 januártól működik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgálata.
Területileg munkánkat Miskolc város közigazgatási területén látjuk el.
Az itt élő siketek és nagyothallók, vakok és gyengénlátók, mozgásszervi-, értelmi fogyatékkal élők, autisták, valamint halmozottan sérült személyek és családtagjaik részére nyújtunk szolgáltatásokat.
Célunk elősegíteni számukra a társadalomban való egyenlő részvételt, támogatást adni abban, hogy lehetőségeikhez képest önálló és független életet élhessenek. Életvitelük segítése lakókörnyezetükben. A magányosság érzésének csökkentése.

1. Nyújtott szolgáltatások:
- személyi segítés
- szállító szolgáltatás
- ügyintézés, információnyújtás, tanácsadás
A törvényben előírtakon kívül:
- gyógyászati segédeszköz kölcsönzés, az adományba érkezett eszközök erejéig
- ingyenes jogi tanácsadás

Információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás
Gyűjtjük a fogyatékos üggyel kapcsolatos információkat. A hivatalok, intézmények és civil szervezetek működéséről, szolgáltatásairól, a sérülteket érintő jogszabályokról, a különböző segélyek, járadékok rendszeréről tájékoztatjuk a személyesen vagy telefonon hozzánk fordulókat.

Szállító szolgálat
(segítünk eljutni orvoshoz, szolgáltatókhoz, barátaikhoz) Tömegközlekedési eszközöket használni nem képes fogyatékos személyek részére szeretnénk hozzáférhetővé tenni azokat a szolgáltatásokat, melyeket csak speciális szállítójármű segítségével érhetnek el. Szolgálatunk egy Ford Transit Kombi típusú 9 személyes, kerekesszékes szállításra is alkalmas mikrobusszal rendelkezik.

Személyi segítő szolgáltatás
A hétköznapok során felmerülő problémák megoldását hivatott elősegíteni, pl.:
- segítségnyújtás otthoni teendőkben,
- személyi és környezeti higiéné biztosításában (fürdés, hajmosás, takarítás)
- étkezéseknél
- bevásárlás, gyógyszerkiváltás,
- orvoshoz, szakorvoshoz kísérés,
- felolvasás,
- intézménybe, kulturális, sportprogramra kísérés,
- felügyelet biztosítása
- Bioptron lámpás kezelések
- kirándulások szervezése
- egyedi kéréseket is teljesítünk

2. Igénybevétel:
Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik.
Akadálymentes környezetben várjuk a hozzánk fordulókat.

 

Személyi és tárgyi feltételek
Támogató szolgálatunk a törvényben előírt személyi és tárgyi feltételeknek teljes körűen megfelel. Az épület tömegközlekedéssel jól megközelíthető, akadálymentesített bejárattal, és belső terekkel, mozgássérültek számára kialakított mellékhelyiséggel rendelkezik, infokommunikációs szempontból pedig vakok és siketek számára készült telefonkészülékkel.
Szállító szolgálatunk egy Ford Transit Kombi típusú, 9 személyes mikrobusszal rendelkezik, mely teljes körűen akadálymentes (mechanikus lehajtható rámpa, elektromos kerekesszék szállítására is alkalmas 4+3 pontos kerekesszék rögzítő rendszer, fellépő, és kapaszkodók).

3Térítési díj
támogató szolgálati óradíj: 300 Ft
szállítási km-díj: 50 Ft
 

 


Irányítószám: 3535
Város: Miskolc
Cím: Árpád u. 126.
Telefonszám: 46/530-497
Intézményvezető: Kocsenga Anton
Számlaszám: 11784009-20201007
Fax: 46/370-319
E-mail: tamogato.miskolc (kukac) maltai.hu

Napi evangélium Vasárnapi prédikáció Segíteni szeretnék! Hírek Hitel-S Program Hálózat a közösségért Pályázatok Hírlevél Online adományozás Betegszállítás Sajtószoba
Közlemények
Lapszemle
Kiadványaink
Címkék
Főszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20005320 | Adószám: 19025702-2-43