(magyar)   English   Deutsch   Támogatóink
 
Kezdőlap » Programok » Befogadó Falu Program
Programok
2008.11.10.

Befogadó Falu Program

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Tutor Alapítvány 2004 őszén az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, illetve a Hajléktanokért Közalapítvánnyal közösen indította el a Befogadó Falu programot, hogy az összetartó, lakhatási gondokkal küszködő családok számára valós lehetőséget teremtsen a hajléktalan létből történő kilépésre, az önálló otthon, az önálló életvitel, önálló egzisztencia megteremtésére.
 
 
Az első - Tarnabod A második - Erk Közösségi szolgáltatások
Intézményi fejlesztések Foglalkoztatási programok Gyermek és ifjúsági programok
  K É P G A L É R I A Bontóüzem
 
Az első „Befogadó falu” Tarnabod községben valósult meg, a program kiterjesztésére pedig a Hevesi kistérség egy másik hátrányos helyzetű településen, Erken kerülhetett sor.
 
 
Előzmények
 
 A hajléktalanság mértéke és folyamatos jelenléte egyre égetőbbé teszi azt a társadalmi elvárást, hogy a szociális szakma állami szerepvállalás mellett dolgozzon ki és valósítson meg, működtessen hajléktalanságból kivezető, a családi egységet fenntartó, a szükségletekre épülő utakat, ellátásokat. A megelőzés, a lakhatást megőrző programok mellett a hajléktalanságból ténylegesen kivezető ellátási módszerek kidolgozása vezethet el a hajléktalan emberek, családok számának csökkenéséhez, ezen keresztül a családok, különösen a gyermekek sorsának rendeződéséhez.
Minderre az egyik lehetséges megoldás a Befogadó Falu program, ami azonban csak akkor valósul meg, ha a helyi társadalom befogadó, integráló és szolidáris.
 
A Befogadó Falu program előkészítése során a helyi közélet valamennyi szereplője örömmel fogadták a programot, a programindító falugyűlésen 2004. novemberében pedig végül valamennyi felszólaló kiállt a program megvalósítása mellett. A falu mintegy 900 lakosának támogatása tette lehetővé a program elindítását, illetve teszi lehetővé működését a mai napig.
 
 
Az első, Tarnabod
 
 
2004 őszétől kerültek megvásárlásra az első lakóházak., melyek kiválasztásánál fontos szempontunk volt, hogy ne kelljen az azonnali beköltözéshez a ház értékéhez viszonyítottan aránytalanul nagy felújítási költséggel számolni, illetve a ház hosszú távon használható és értékálló maradjon. Az ingatlanok megvásárlása során törekedtünk arra, hogy kellő távolságra helyezkedjenek el egymástól, hogy ne alakuljon ki kolóniaszerű település rész.
 
A program egyik kiemelt célja az önálló életvitel elősegítése a programba bevont családoknál, ezért szükségesnek tartjuk, hogy minden egyes házhoz tartozzon háztáji gazdálkodásra alkalmas méretű kert, illetve gazdasági épületek. Az ingatlanok adás-vételének jogi aktusa az eredeti tulajdonos és a programot lebonyolító karitatív szervezetek között történik, így a tulajdonjog a karitatív szervezeteké, a bentlakók a házakat szociális  
bérlakásként használhaják térítésmentesen.
  
A családok programba kerülésére az őket korábban gondozó szociális szervezetek munkatársainak segítségével kerül sor (a családok helyzetét bemutató levél elküldésével), emellett pedig a község szociális teherbírását figyelembe véve a település legszegényebb családjai közül „vettünk” gondozásba néhányat.  
A családok évről évre megújított szerződésben vállalják az együttműködést a program munkatársaival, gondoskodniuk kell gyermekeik óvodába, iskolába járatásáról, a használatba kapott ház és kert gondozásáról.
 
 
Közösségi szolgáltatások
 
 Tarnabod lakóit falubusz járat biztosításával, képzések és közösségi programok szervezésével, a háztáji gazdálkodás újraindításával támogattuk.
  
A falubusz többek munkaerő-piaci részvételét könnyítette meg, javította a közeli települések infrastruktúrájának (pl. a szakorvosi rendelések) elérhetőségét, valamint hozzájárult a helyi közösség fejlesztéséhez (közös kirándulások, rendezvények révén). A falubusszal ez év őszétől 15 megváltozott munkaképességű ember számára tesszük napról napra elérhetővé egri munkahelyét.
  
A helyi közösség fejlesztéséhez, egyben a program elfogadtatásához hozzájárult az is, hogy a községi „Népházban” kezdetben mozit működtettünk - különösen a helyi fiatalság számára. További közösségi programként 2008. decemberétől a Norvég Civil Támogatási Alapnak köszönhetően Retextil - társadalmi és ökológiai újrahasznosító/recycling – programot szervezünk a helyi lakosok számára.
 
Ugyancsak a „Népházban” került sor még 2005-ben az egész falu számára meghirdetett úgynevezett Konyhakert program első képzés-sorozatára, amit a sokak által kedvelt Bálint gazda vezetett. A Konyhakert programra azért volt különösen nagy szükség, mert ugyan Tarnabod igen jó talajú községként gazdag zöldség- és gyümölcstermő vidék, azonban a program kezdetén igen kevesen művelték kertjüket. Minden, a képzésen résztvevő személy számára biztosítottuk konyhakertjük felszántását, vetőmaggal, vetőburgonyával való ellátását és palánták telepítését. Konyhakert programunknak 2009. tavaszán ismét újabb családokat kívánunk megnyerni.
E program második eleme a háziállatok telepítése azon családok óljaiba, akik az állattartást megalapozandó újabb rövid képzésen részt vettek.
   
A település számára új szociális támogatási formákat is ajánlottunk a település számára a legszegényebbek eladósodásának megfékezésére.
Több családnál az áramszolgáltatás megszüntetésének alternatívájaként előrefizetős, úgynevezett kártyás villanyórák felszerelését biztosítjuk, mellyel tapasztalataink szerint hatékonyan vezetjük rá a családokat az energiagazdálkodásra, a takarékosságra és a beosztásra, másrészt a települési önkormányzattal közösen a Szociális Törvényben leírt szabályok alapján be kívánjuk vezetni és működtetni szeretnénk az ország számos településén sikeresen működő adósságkezelési szolgál-tatást. Az adósságkezelési szolgáltatás segítségével azokon a legnehezebb helyzetű családokon segíthetünk, akik önerejükből képtelenek rendezni felgyülemlett közüzemi tartozásaikat - megelőzve ezzel uzsora-jellegű eladósodásukat.
 
Intézményi fejlesztések
 
 A program keretében 2006-ban megvalósult óvoda-bővítés és az új elektronikai bontóüzem szintén korábban nem is remélt előrelépés a faluközösség számára.
  A program megvalósítása során különös gondot fordítunk a felnövekvő generációra, ezért segítettük az önkormányzatot a helyi közoktatási intézmények fejlesztésében.
 
Az óvoda bővítése érdekében a program során a Máltai Szeretetszolgálat saját forrásból vásárolta meg a volt termelőszövetkezet irodaépületét, ami a jelenleg is működő óvoda közvetlen szomszédságában van, így a két óvodarész egyesült.
 
Az Önkormányzat a program keretében az épület felújításához és berendezéséhez a Regionális Fejlesztésért és Felzárkóztatásért Felelős Tárca Nélküli Minisztertől részesült támogatásban.
 
 Az iskola épületét a települési önkormányzat újította fel, a program során a Szeretetszolgálat a tantermek, tanári szobák berendezésében vállalt szerepet. A rendelkezésünkre álló adományokból nemcsak bútorokat juttattunk az iskolának, hanem sport- és számítástechnikai eszközöket, játékokat is, melyek mind jótékony hatással lehetnek a helyi oktatási programok színvonalának emelésére.
 
Gyermek és ifjúsági programok
 
 A településen a közösségi élet fellendítése, illetve a tehetséggondozás, valamint a szabadidő hasznos eltöltése érdekében 2007-ben alternatív napközbeni ellátást hoztunk létre a kocsmából átépített Mip Tanti Játszóházban. Törekvésünket az Európai Unió által finanszírozott HEFOP 1.3.1-es projekt keretében valósítottuk meg, helyi munkanélküli nők gyermekfelügyelői képzésével és foglalkoztatásával. A két helybeli gyermekfelügyelő asszony munkájával működő Játszóház ad otthont az iskolai közétkeztetésnek, délelőtt és délután gyermekek számára fejlesztő- és szabadidős foglalkozásoknak, a Retextil programnak,  emellett szerveznek itt közösségi összefogásra épülő házfelújításokat, ünnepi rendezvényeket, hétvégi kirándulásokat.
 
Uniós támogatással a Játszóházat újabb programokkal, tudatosabb szolgáltatástervezéssel  Ifjúsági Információs Ponttá fejlesztettük, majd az iskolai előmenetel segítésére, az első osztályos, felsős és középiskolás fiatalok számára Tanodákat nyitottunk Taranbodon és Tarnazsadányban.
 
2010-ben  leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési  uniós programjának köszönhetően újabb szolgáltatásokat indítottunk a befogadó településeken. A tarnabodi Mazsola  és erki Mikkamakka Biztos Kezdet Gyerekházak feladata a 0-5 éves gyerkemek fejlősésének elősegítése, a felelős szülői szerep kialakítása megerősítése. A minden délelőtt nyitva tartó Gyerekházban a korszerű gyermeknevelési alapelvek folyamatos és tudatos átadása mellett, a gyerekekkkel való rendszeres foglalkozás a szülők bevonásával zajlik.
 
A tarnabodi és erki Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák a 6-29 éves gyermekek és fiatalok tanulási képességének fejlesztésével, iskolai előmenetelük elősegítésével, a munkaerőpiacra való belépésük elősegítésével, a társas kapcsolatok bővítésével járulnak hozzá a térség fiataljainak társadalmi integrációjához. A hagyományos egyéni és közösségi kompetenciafejlesztő programok (heti rendszerességű sport, kézműves stb.) mellett a települések lakosságát is elérő nagyrendezvények (pl. falunapi programok, szüreti nap) és tanácsadások segítik a fiatalok fejlődését és közösségi részvételét.
 
 
Foglalkoztatási programok
 
 Tarnabod lakossága az elmúlt évek, évtizedek során a foglalkoztatás tekintetében magára maradt. A 90-es évek elejéig munkát biztosító termelőszövetkezet megszűnt, helyette nem létesültek új munkahelyek, nem indultak új vállalkozások, ezért a településen magas az alacsony iskolai végzettségűek, a munkanélküliek, az aktív korú inaktívak száma.
 
2004 óta kiemelt célunk a foglalkoztatottak számának bővítése. A már említett konyhakerti programon és a falubusz nyújtotta munkalehetőségeken túl meghatár ozó volt a program kezdetén, hogy Tarnabodon megnégyszereződött, a kistérségben pedig összesen 100 fővel bővült a közhasznú és a közcélú munkában résztvevő személyek száma. 
 
Mivel azonban a közhasznú foglalkoztatás hosszú távon nem jelent megoldást a munkavállalók számára, ezért a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a foglalkoztatás kereteinek biztosítására létrehozta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat „Befogadás” Szociális és Foglalkoztató Közhasznú Társaságot és saját erőből megvásárolta a volt termelőszövetkezeti istállóépületet, melyben 30 munkavállalónak helyet biztosító, elektronikai bontó üzemhez csarnokot alakított ki.
A foglalkoztatási program keretében az üzem kialakítása és kezdeti működtetése az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány és a Heves Megyei Munkaügyi Központ támogatásával valósult meg. A munkavállalók foglalkoztatásba ágyazott betanító képzésen vettek részt, a továbbiakban munkaerőpiacra történő visszailleszkedésüket az üzemben alkalmazott üzemi szociális munkás is segíti.
 
Az üzem ünnepélyes átadására 2006. augusztus 14-én került sor Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke, Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter, a megye országgyűlési képviselői és a beruházás valamint az egész program támogatói jelenlétében
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat "Befogadás" Nonprofit Kft. 2006. óta folyamatosan biztosít elfogadható munkavégzést az elektronikai bontóüzemben, így helyben az egyetlen, bárki által elérhető legális kenyérkereseti lehetőséget tartja fenn. Az üzem beindulása óta a település képéhez tartoznak a reggel 7-re munkába igyekvő, illetve délután hazafelé tartó munkavállalók.
 
Erk - a második Befogadó Falu
 
  Az új befogadó falunak a heves megyei – mintegy 900 lakosú - Erk község ad otthont.
 Itt ezidáig 5 ingatlant vásároltunk a hollandiai Szent István Alapítvány támogatásával, és ezekben négy, többgyermekes család számára biztosítunk befogadó szociális bérlakást. A program támogatója, - a nemrégiben elhunyt - hollandiai Mip „tanti” örökségéből 2009. első félévében újabb 7 család számára szeretnénk otthont biztosító lakóházat vásárolni.
 Tarnabodhoz hasonlóan itt is szeretnénk a helyi foglalkoztatás megvalósításával munkahelyeket teremteni, ennek keressük lehetőségeit és az együttműködő partnereket. A településről - akárcsak Tarnabodról megváltozott munkaképességű dolgozókat (összesen 17 főt) Egerben tudtunk munkához juttatni, ahová falubuszunk szállítja őket.
 

A Szeretetszolgálat nevelőszülő hálózatának részeként Erken 2008 nyarán nevelőszülői képzést hirdettünk a településen, amire 43-an jelentkeztek, melyből 33-an feleltek meg a nevelőszülői kritériumoknak és szerezhettek tanfolyami képzés keretei között nevelőszülői oklevelet. 2010-ben újabb nevelőszülói képzés indult, jelenleg 20 családban vannak már gyemrekek és további 20 család várja az állami gondoskodásban részesülő gyermekek kihelyezését.
 
 
Programunk olyan modell, melyben egyszerre sikerül megvalósítani hajléktalan családok társadalomba történő visszavezetését és a hátrányos helyzetű település szociális, gazdasági fellendítését.
Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a különböző hátrányos helyzetű célcsoportok problémáinak komplex kezelése nem a hátrányokat erősíti, hanem példaértékű, adaptálható előrelépést eredményez a településfejlesztés és szociálpolitika terén.
 
 
 


Kapcsolódó hírek
Kapcsolódó programok
Címkék
Főszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20005320 | Adószám: 19025702-2-43