(magyar)   English   Deutsch   Támogatóink
 
Kezdőlap » Hírek » Egy rakat kirakat
Hírek
2014.09.30.

Egy rakat kirakat

Pályázati felhívás a Dózsa György úti aliuljáró kreatív megújítására

A fővárosi Dózsa György úti aluljáróban látható plakáthelyek és kirakatok ötletes, kreatív kitöltésére hirdet pályázatot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a MAHÍR. A Szeretetszolgálat korábban a Nyugati téri aluljárót fogadta jelképesen örökbe, most pedig az ugyancsak elhanyagolt Dózsa György úti aluljáró környezetének rendezését tűzte célul.
 

EGY RAKAT KIRAKAT – EZT RAKD KI!

ÖTLETES ALKOTÁSOKAT KERESÜNK

a Dózsa György úti aluljáró kirakatainak kreatív hasznosítására


A Magyar Máltai Szeretetszolgálat,
és a MAHÍR Pályázati felhívása

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 

Budapesten rengeteg üres, használaton kívüli kirakat van, amit nem hasznosítanak, és többnyire rontják a közterek arculatát, a városképet. Néhányuk hasznosításával kezdjük a vizuális környezet rendezését!
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat, és a MAHÍR felhívást intéz és pályázatot hirdet minden, alkotó kedvű, innovatív gondolkodású személy számára, a Dózsa György úti metrómegállóban álló, bérlő nélküli kirakatok kreatív kihasználására.

Dekorálj, telepíts, rajzolj, ötletelj! Pályázz!

A célunk kettős:
1) társadalmi hasznos mondanivaló kerüljön a kirakatba, ami aktivitásra késztet,
2) kulturált, rendezett aluljáróban sétálhassunk, és hozzájáruljunk, épített könnyezetünk szépítéséhez!

Pályázhat bárki, aki úgy érzi, van egy jó ötlete, ami megvalósítható! Tartalmi és formai megkötés nincs, de a tervek elkészítésekor figyelembe kell venni a kirakatok méreteit, funkcióját, szem előtt kell tartani a pályázat költséghatékony megvalósíthatóságát, és azt, hogy az elkészült tervek, installációk mellé nem tudunk őrt állítani. A terveknek önmagukért kell beszélniük!

A kirakatok pontos méreteit a mellékelt „Dózsa György úti megálló-helyszín és méretek” nevű file-ban találod!

A beérkező pályaművekből kiválasztjuk a legizgalmasabbakat, leginspirálóbbakat. A pályázat nyertes alkotóinak a kivitelezésben is közre kell működniük.

Pályázni 2014. november 6-án déli 12 óráig a magyarmaltaiszeretetszolgalat@gmail.com e-mailcímen keresztül lehet.

A PÁLYÁZAT RÉSZLETEI

Pályázati határidők:
A pályázat kiírása: 2014. szeptember 29.
A pályázat beadásának határideje: 2014. november 6., 12 óra!
A pályázati határidő lejártáig folyamatosan várjuk a pályázatokat.
A pályázat kiírói a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a MAHÍR.
A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet nyertest.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Jogi és személyi feltételek:
Érvényesen pályázhat minden 18. életévét betöltött természetes személy.
A 18. életévét be nem töltött természetes személyek csak törvényes képviselőjük hozzájárulásával pályázhatnak. Pályázatuk akkor érvényes, ha törvényes képviselőjük írásban hozzájárult a pályázáshoz és az erről szóló nyilatkozatot postai úton elküldi a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak (1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60). Aláírásával a szülő/gondviselő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a fiatalkorú jelölt megadott személyes adatait (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Kiíró, mint adatkezelő kezelje a jelölések elbírálásáig, nyertes jelölt esetében a díjazott nevének nyilvánosságra hozataláig/díjátadásig minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje. A pályázónak és a jelölt személynek a pályázaton való részvételért a Kiírók ellenszolgáltatást nem fizetnek.

A pályázat kiíróinak (MMSZ, MAHÍR) tagjai, alkalmazottai, továbbá a Brand Avenue kommunikációs ügynökség munkatársai és a felsoroltak közeli hozzátartozói nem pályázhatnak.
Pályamunkák beadásának feltételei:

A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat, ellenkező esetben pályázatát érvénytelenítjük. A pályázó a pályázat benyújtásával elismeri, hogy a pályamunka a saját szerzői műve, és egyben elfogadja jelen pályázati feltételeket. A pályamű nem sértheti más szerzői, felhasználói illetve személyiségi jogát, valamint bármely más személy világnézeti meggyőződését, nem különböztethet meg faji vagy etnikai alapon más személyt. A pályamunka cég vagy termék, szolgáltatás logóját, védjegyét, azonosító jelét nem tartalmazhatja. A pályázat kiírói fenntartják a jogot arra, hogy a sértő, színvonaltalan, vagy a pályázati kiírás tartami és etikai feltételeinek nem megfelelő tartalmakat ne publikálja. A pályázni magyar nyelven lehet. A pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázó hozzájárul tervének megvalósításához a Dózsa György utcai aluljáró helyszínén.

Egy pályázó több pályamunkával is benevezhet a versenyre!

A pályázat benyújtásának módja:
A pályamunka benyújtása elektronikusan, a magyarmaltaiszeretetszolgalat@gmail.com címen keresztül történik. A pályázathoz csatolni kell a kitöltött Pályázati adatlapot. Szükség esetén a pályaműhöz leírás is csatolható. A pályamunkákat az alábbi technikai paramétereknek megfelelően kell leadni.

A pályamunkát az elbíráláshoz JPG fileban, maximum 5MB méretben kérjük elküldeni.

Részvételi díj: NINCS!

ÉRTÉKELÉS, ZSŰRIZÉS, DÍJAZÁS

A pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el, amelynek tagjai a pályázat kiírói illetve általuk felkért vizuális kommunikációhoz és társadalmi célú kommunikációhoz értő szakértők. A zsűri a pályázat elbírálásához saját szempontrendszert alakíthat ki.

A beérkezett, érvényes pályázatokat a szakmai zsűri értékeli, majd a beérkezett, érvényes pályázatok közül 2014. november 30-ig kiválasztja a legérdekesebb, leginspirálóbb megoldásokat.

A zsűri fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a pályázaton nem hirdet nyertest.

A kiírók fenntartják maguknak a változtatás, vagy a pályázat visszavonásának jogát. A pályázati kiírás feltételeivel, illetve a zsűri döntésével kapcsolatban a jogi út igénybe vétele kizárt.

DÍJAK

A pályázat kiírói az alábbi díjakat ajánlják fel:

1. helyezett: tablet

A 2. és 3. helyezett könyvutalványt kap.
 

A legjobb pályamunkát a kiírók szándékaik szerint megvalósítják.

 

ADATVÉDELEM – ADATKEZELÉS

A pályázat kiírói kiemelten fontosnak tartják a személyes adatok védelmét. A pályázatra történő jelölés során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az Alapítvány az Információs Önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik.
A pályázó által megadott elérhetőségeket a pályázat kiírója adatbázisában regisztrálja, azokat harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adja ki. Azzal, hogy a pályázó a pályázat kiírói részére bármely személyes adatát elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot a pályázat kiírói az alábbiak szerint kezeljék.

A pályázat kiírói kijelentik, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezelik. A pályázó személyére, adataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást, a jogszabályok által előírt titokként kezelik.

Az adatokhoz kizárólag a pályázat lebonyolításában részt vevő munkatársak férhetnek hozzá.

A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartja.

További információ: e-mailen a magyarmaltaiszeretetszolgalat@gmail.com email címen vagy telefonon a +36-70-4179922-es telefonszámon kérhető.

Adatvédelmi nyilatkozat

1./ Fogalmak
- érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
- személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
- hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
- adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

2./ Az adatkezelési elvei

2.1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
2.2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
2.3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
2.4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

3. Az adatkezelés jogalapja

A 2011 évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul. A Médiaunió Alapítvány a pályázat és annak elbírálása során a személyes adatok kezelését kizárólag az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján végzi.
Amennyiben a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a pályázaton való részvétel és bírálat céljából végzi. A 16. életévét betöltött kiskorú személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulást tartalmazó jognyilatkozatot a kiskorú szülője, vagy gondviselője a megfelelő nyilatkozat aláírásával adja meg.
4./ A személyes adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

A pályázaton indulók adatai
A megadott adatok valódiságáért a jelölteket állító (pályázó) viseli a jogi felelősséget.
Az adatkezelés kizárólag célhoz kötötten (pályázaton való elbírálás) történik.

4.3. Időtartam

4.3.1. Az adatkezelő a jelöltek személyes adatait a pályázat eredményhirdetését követően (a nyertes személyes adatait is), törli, azaz a személyes adatokat oly módon teszi felismerhetetlenné, hogy azok helyreállítása többé nem lehetséges.
4.3.2. Az adatkezelő a pályázati kiírás feltételeinek megfelelően visszavont jelölt személyes adatait a visszavonás kézhezvételekor törli, azaz a személyes adatokat oly módon teszi felismerhetetlenné, hogy azok helyreállítása többé nem lehetséges.

5./ Az adatkezelő adatai, elérhetősége
KIRAKAT – EZT RAKD KI!
ÖTLETES ALKOTÁSOKAT KERESÜNK a Dózsa György úti aluljáró kirakatainak kreatív hasznosítására
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat,
és a MAHÍR pályázata
Magyar Máltai Szeretetszolgálat, 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60).
Telefonszám: +36 70 4179922
e-mail: magyarmaltaiszeretetszolgalat@gmail.com
www.maltai.hu
www.cityposter.hu

PARTNEREK, A PÁLYÁZAT KIÍRÓI

A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT mindennapos tevékenysége során ételt és ruhát oszt, szállást kínál a fedél nélkülieknek, ügyet intéz az arra képtelen emberek helyett. Segítő tevékenysége mindig az emberre irányul. Ennek ékes jele, hogy a Máltai Szeretetszolgálat csináltatott először szemüveget hajléktalan embereknek, vezette be Magyarországon a jelzőrendszeres házigondozást, és nyitotta meg az ország első kerekesszék javító műhelyét. Programjai súlyos társadalmi problémákra keresnek gyakorlatias válaszokat. Így jöttek létre a cigánytelepeket és a leszakadó közösségeket elzáró láthatatlan falak lebontó integrációs programok, és a nyomor felszámolására irányuló modellkísérletek. A máltai misszió része a társadalom megszólítása, az emberek bevonása a segítő programokba.

A MAHIR CITYPOSTER Kft. hirdetőoszlopai immár 100 éve meghatározó szerepet töltenek be Magyarország városainak hirdetési életében. A MAHÍR azonban ma már számos más közterületi felület üzemeltetője. A vállalat célja, hogy ezen berendezéseket a kor követelményeinek megfelelően, magas színvonalon kínálhassa ügyfelei részére. Eszközei elhelyezkedése révén a hirdetőink üzenetét hatékonyan juttatják el a megjelölt célcsoportokhoz.

 Letölthető dokumentumok

Pályázati adatlap

 Pályázati felhívás

 Kapcsolódó hírek
Kapcsolódó programok
Kapcsolódó intézmények
Kapcsolódó oldalak
Címkék
Főszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20005320 | Adószám: 19025702-2-43